Rekrutacja do projektu językowego!

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia  w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy”

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
Nr umowy:
 POWERSE-2018-1-PL01-KA101-047826
Realizowany przez: Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie
                                               Informacje o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i kwalifikacji metodycznych pracowników, wykorzystanie w dydaktyce nowych technologii, wprowadzenie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, co ma  służyć  podniesieniu jakości pracy szkoły, podniesienie świadomości uczniów co do celowości uczenia się języków obcych. Kolejne cele to rozszerzenie współpracy międzynarodowej szkoły i wzmocnienie jej europejskiego wymiaru. Projekt przewiduje realizację 20 mobilności, w tym szkolenia metodyczne z języka angielskiego (5) i niemieckiego (1) oraz kursy języka ogólnego angielskiego (10),  niemieckiego (1) i  francuskiego (3). 

Czas trwania kursów/szkoleń za granicznych – 10 dni    

Czas trwania projektu: 1.09.2018r.- 31.05.2020r.

Rekrutacja trwa od 8.10.2018r. – 20.10.2018r. – termin składania dokumentów rekrutacyjnych. 

WARUNKI REKRUTACJI

Zgodnie z założeniem projektu: Integracja języka i zawodu w celu rozbudzenia ambicji zawodowych uczniów,  uczestnikami projektu mogą być  nauczyciele JĘZYKÓW OBCYCH  I NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH  zatrudnieni w Zespole Szkół Zawodowych, którzy:

1.Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach metodycznych i językowych i przyczyniają się przez to do podniesienia jakości pracy szkoły,
2.Wykazują postawę na wielojęzyczność.
3.Motywują uczniów w nauce języków obcych i wskazują im konieczność znajomości języków w globalnej rywalizacji na rynku pracy.
4.Urozmaicają lekcje poprzez CLIL i narzędzia TIK.
5.Biorą udział w praktykach uczniowskich w kraju i zagranicą.
6. Widzą potrzebę wdrażania nowych metod nauczania języka w celu poprawienia jakości i efektywności nauczania.
7. Organizują dodatkowe przedsięwzięcia na rzecz uczniów.
8. Deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów szkolenia. Warunki rekrutacji do udziału w projekcie  

Zasady rekrutacji

  1. Dyrektor powoła komisję w składzie:  kierownik praktycznej nauki zawodu pani Krystyna Trzeciak,  sekretarz szkoły pani Katarzyna Dolata i nauczycielka matematyki pani Gabriela Nasiadek.
  2. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.
  3. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu niniejszego regulaminu.
  4. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach , opatrzone datą i podpisem kandydata i w podanym terminie.
  5. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
  7. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.
  8. W przypadku rezygnacji uczestnika, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w projekcie osobę z listy rezerwowej.
  9. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.
  10. Wypełnione dokumenty należy wydrukować ( wersji kolorowej), podpisać i zostawić w sekretariacie.

Dokumenty  obowiązkowe do rekrutacji: formularz zgłoszeniowy i  ankieta rekrutacyjna do projektu (w formie elektronicznej) są dostępne u koordynatora projektu.

Ziemisław Szmaj  - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej
Anna Płaczkowska - Koordynator projektu

Ostrzeszów, 05.10.2018r. 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 


Opracowanie: Anna Płaczkowska