REKRUTACJA DO PROJEKTU: „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...

Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie w ramach projektu POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna

Program: Mobilność kadry edukacji szkolnej
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010
Realizowany przez: Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko – Norweskiej w Ostrzeszowie
Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i kwalifikacji metodycznych pracowników, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania – zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, co służyć ma podniesieniu jakości pracy szkoły. Kolejne cele to rozszerzenie współpracy międzynarodowej szkoły i wzmocnienie jej europejskiego wymiaru.

Projekt przewiduje realizację 22 mobilności, w tym szkolenia metodyczne z języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego oraz kursy języka angielskiego i niemieckiego ogólnego.
Rekrutacja – od 15.12.2016r. do 13.01.2017r. – termin składania dokumentów rekrutacyjnych.

ZASADY REKRUTACJI
Ogólne kryteria wyboru uczestników:
– gotowość do podwyższania własnych kompetencji językowych;
– wypełnienie ankiety rekrutacyjnej określającej kompetencje, potrzeby szkoleniowe i motywację do udziału w projekcie;
– chęć dzielenia się zdobytym doświadczeniem po powrocie;
– poziom umiejętności językowych (potwierdzony certyfikatem, zaświadczeniem lub pisemnym oświadczeniem kandydata)

Nauczyciele chętni do uczestnictwa w projekcie powinni złożyć w sekretariacie szkoły niezbędne dokumenty, tj.:
– kartę zgłoszenia;
– list motywacyjny;
– ankietę rekrutacyjną do projektu;
– potwierdzenie poziomu umiejętności językowych (certyfikat, zaświadczenie lub pisemne oświadczenie kandydata).

Dokumenty do pobrania (obowiązkowe do rekrutacji – dostępne w sekretariacie szkoły):
Formularz zgłoszenia (karta zgłoszenia)
List motywacyjny
Ankieta rekrutacyjna do projektu

Witold Jakubczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko-Norweskiej
Anna Klósak - Koordynator projektu

Ostrzeszów, 26.10.2016r.

Opracowanie: Anna Klósak