Wiosna w obiektywie

konkurs fotograficzny

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. WIOSNA W OBIEKTYWIE.

Celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę oraz poszukiwanie i promocja nowych talentów.

Konkurs jest adresowany do uczniów, wykazujących zainteresowanie otaczającym nas światem i rzeczywistością, mających dar wnikliwej obserwacji otaczającej nas przyrody, odwagę i ochotę do wspólnej zabawy i poznawania nowego.

Termin przyjmowania prac mija 10 maja 2022r.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w regulaminie.

 

Monika Skoracka

 

Wiosna w obiektywie -regulamin konkursu

Szkolny konkurs fotograficzny

 

 1. ORGANIZATOR

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie

 1. CELE KONKURSU
 2. Upowszechnienie fotografii i fotografowania jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.
 3. Rozbudzanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę.
 4. Poszukiwanie, rozbudzanie i promocja nowych talentów.
 5. Propagowanie tolerancji i potrzeby ciągłego kształcenia poprzez własne obserwacje.
 6. Rozwijanie zainteresowań i kształcenie umiejętności samodzielnego obserwowania otaczającego nas świata.

III. UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Konkurs jest adresowany do uczniów, wykazujących zainteresowanie otaczającym nas światem i rzeczywistością, mających dar wnikliwej obserwacji otaczającej nas przyrody, odwagę i ochotę do wspólnej zabawy i poznawania nowego.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 2. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły
 3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne
 4. W konkursie mogą brać udział tylko fotografie wykonane własnoręcznie. Nie wystawiane i nie nagradzane w innych konkursach.
 5. Wywołane fotografie należy złożyć w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem autora.
 6. Należy również przesłać zdjęcie w formie elektronicznej na adres email: monika.skoracka@zs2.ostrzeszow.pl
 7. Format zdjęć 15x21. Technika według uznania. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe.
 8. Prace należy składać w terminie – do 10 maja 2022 r.
 9. Prace przyjmuje p. M. Skoracka, p. E. Karwacka
 10. Tematyka pracy:

Wiosna w obiektywie.

 1. Ocenie podlegają:
 1. Jedna osoba może zgłosić jedno zdjęcie
 2. Zabronione jest przekazywanie zdjęć sprzecznych z dobrymi obyczajami - takie zdjęcia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady, decyduje organizator Konkursu.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w Konkursie
 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przejęcia roszczeń zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 5. Najlepsza praca zostanie wybrana większością głosów na drodze plebiscytu na FB szkolnym.
 6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wielokrotnego wykorzystania prac konkursowych w celach związanych z konkursem i działalnością szkoły, w tym do publikowania i powielania prac w materiałach reklamowych oraz na stronach internetowych szkoły.
 8. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie.
 9. Zwycięzca otrzyma nagrodę a pozostali uczestnicy pięciu kolejnych fotografii z największą ilością głosów, dyplomy oraz ocenę cząstkową z przedmiotu przyrodniczego.
 10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 11. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do fotografii i uznaniem niniejszego regulaminu. Samodzielność wykonania zdjęcia będzie weryfikowana.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu.
 13. Wyniki ostateczne ustala organizator. Od decyzji tej nie przewiduje się żadnych odwołań.

Dodatkowe informacje u organizatora konkursu.


Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny