Ogólny      2017-03-28 19:25:09

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU "Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata..."

Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie w ramach projektu POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024010 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna

Informujemy, że dnia 28 marca 2017 r. rusza nabór uzupełniający do projektu „Z ulicy Krańcowej aż po krańce europejskiego świata...Mobilność edukacyjna kadry ZS Nr 2 w Ostrzeszowie" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Rekrutacja dotyczy wyjazdu na dwutygodniowy kurs języka niemieckiego ogólnego, przeznaczonego dla jednego nauczyciela.

Do naboru uzupełniającego mogą zgłosić się chętni nauczyciele, którzy nauczają w Zespole Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie formularza zgłoszeniowego, ankiety rekrutacyjnej, napisanie listu motywacyjnego a następnie dostarczenie dokumentów do koordynatora projektu p. Anny Klósak do dnia 12.04.2017r.

Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej zostanie stworzona lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs2.ostrzeszow.pl w terminie do 18.04.2017 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i kwalifikacji metodycznych pracowników, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania – zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, co służyć ma podniesieniu jakości pracy szkoły. Kolejne cele to rozszerzenie współpracy międzynarodowej szkoły i wzmocnienie jej europejskiego wymiaru.

ZASADY REKRUTACJI
Ogólne kryteria wyboru uczestników:
– gotowość do podwyższania własnych kompetencji językowych;
– wypełnienie ankiety rekrutacyjnej określającej kompetencje, potrzeby szkoleniowe i motywację do udziału w projekcie;
– chęć dzielenia się zdobytym doświadczeniem po powrocie;
– poziom umiejętności językowych (potwierdzony certyfikatem, zaświadczeniem lub pisemnym oświadczeniem kandydata)

Nauczyciele chętni do uczestnictwa w projekcie powinni złożyć w sekretariacie szkoły niezbędne dokumenty, tj.:
– kartę zgłoszenia;
– list motywacyjny;
– ankietę rekrutacyjną do projektu;
– potwierdzenie poziomu umiejętności językowych (certyfikat, zaświadczenie lub pisemne oświadczenie kandydata).

Dokumenty do pobrania (obowiązkowe do rekrutacji – dostępne w sekretariacie szkoły):
-Formularz zgłoszenia (karta zgłoszenia)
-List motywacyjny
-Ankieta rekrutacyjna do projektu

Witold Jakubczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im.Przyjaźni Polsko-Norweskiej
Anna Klósak - Koordynator projektu

Ostrzeszów, 28.03.2017 r.

Opracowanie: Anna Klósak