Ogólny      2023-06-30 00:00:00

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA Technik pojazdów samochodowych

ZASADY REKRUTACJI

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
zawód: Technik pojazdów samochodowych

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia oraz kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.


Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyjęcie do szkołylink do pobrania

  2. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej

  3. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia;

lub świadectwo potwierdzające jedną z kwalifikacji w zawodzie: MOT.02; MOT.05; MG.12; MG.18; M.12; M.18;

lub świadectwo czeladnicze w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych;

  1. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  2. dwa zdjęcia legitymacyjne

Opracowanie: Sekretariat