Ogólny      2022-01-10 00:00:00

Rekrutacja do projektu „Wielojęzyczność i wielokulturowość-wprowadzamy szkołę w europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat”

Rekrutacja do projektu „Wielojęzyczność i wielokulturowość-wprowadzamy szkołę w europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat”

Po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projekt będzie realizowany w ramach Akcji 1-„Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA122)”

Informacje o projekcie

Projekt przewiduje realizację 30 mobilności nauczycieli, którzy odbędą szkolenia językowe z języka angielskiego (15), niemieckiego (1), włoskiego (4), hiszpańskiego (1), kursy metodyczne (4) oraz szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii w nauczaniu (5).

Nadrzędne cele projektu to poszerzenie europejskiego wymiaru placówki, wzmocnienie pozycji szkoły na arenie międzynarodowej, sprostanie oczekiwaniom współczesnego, lokalnego i zagranicznego rynku pracy. Cele te będą realizowane w połączeniu z podniesieniem kompetencji językowych i kwalifikacji metodycznych nauczycieli zatrudnionych w Zespołu Szkół Nr 2. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie wykorzystania w dydaktyce nowoczesnych technologii ICT i wprowadzenie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego w ramach CLIL, co ma służyć podniesieniu jakości pracy szkoły i jej prestiżu w środowisku lokalnym. Istotnym celem projektu jest również podniesienie świadomości uczniów o konieczności uczenia się języków obcych.

Rekrutacja trwa od 10.01.2022 – do 31.01. 2022r. – termin złożenia ankiety rekrutacyjnej.

 

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI

Zgodnie z założeniem: „Rozwijanie kompetencji językowych i metodycznych oraz wiedzy o zastosowaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu” uczestnikami projektu mogą być nauczyciele PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH zatrudnieni w Zespole Szkół Nr 2, którzy: 1. Podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach metodycznych i językowych przyczyniając się przez to do podniesienia jakości pracy szkoły, 2. Wykazują otwartość na wielojęzyczność oraz tolerancję na odmienność kulturową 3. Motywują uczniów w nauce języków obcych i swoją postawą udowadniają konieczność znajomości języków obcych w globalnej rywalizacji na rynku pracy. 4. Urozmaicają swoje lekcje poprzez zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL) oraz narzędzia TIK. 5. Uczestniczą w praktykach uczniowskich w kraju i zagranicą. 6. Widzą potrzebę wdrażania nowych metod nauczania języka w celu poprawienia jakości i efektywności nauczania. 7. Organizują dodatkowe przedsięwzięcia na rzecz uczniów na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym

8. Deklarują aktywny udział w upowszechnianiu efektów i rezultatów projektu zarówno wśród społeczności szkolnej jak i w środowisku lokalnym.

 

ZASADY REKRUTACJI

Osoby deklarujące udział w projekcie, po zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji, wypełniają ankietę rekrutacyjną przygotowaną przez koordynatorkę projektu –panią Katarzynę Kubiak-Moś. Wyniki ankiety rekrutacyjnej decydują o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

• Dyrektor Ziemisław Szmaj powołuje komisję w składzie: : mgr Katarzyna Dolata-sekretarz szkoły, mgr Magdalena Góralczyk-samodzielny referent Zespołu Szkół Nr 2 oraz mgr Katarzyna Matuszak

• Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci, wieku oraz stażu pracy.

• Kandydaci, przed złożeniem ankiety rekrutacyjnej, zapoznają się z zasadami, kryteriami i regulaminem rekrutacji

• Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione we właściwym terminie, na właściwym formularzu ankiety rekrutacyjnej, opatrzone datą i podpisem kandydata.

• W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kandydatów, o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

• Wyniki rekrutacji są jawne i zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

• Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych.

• W przypadku rezygnacji uczestnika, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w projekcie osobę z listy rezerwowej.

• W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.

• Wypełnioną ankietę rekrutacyjną należy podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły do 31.01.2022

• Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane zgodnie z informacją Komisji Europejskiej o ochronie prywatności dostępną pod linkiem https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement?lang=p

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie